Bluebird & Hawk

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

PRIVACYVERKLARING Bluebird & Hawk B.V.

Bluebird & Hawk B.V. (KvK 85931853), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor privacy aangelegenheden kunt u contact opnemen via contact@bluebirdandhawk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bluebird & Hawk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer(s)
  • De organisatie waarvoor u werkt


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@bluebirdandhawk.nl, waarna wij deze informatie zo snel mogelijk zullen verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Op basis van uw toestemming verwerkt Bluebird & Hawk B.V. uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Aanvraag voor (mogelijke) dienstverlening door ons
  • Diverse informatieaanvragen op onze website
  • Onze nieuwsbrief (alleen met uw expliciete toestemming)

Voor onze dienstverlening sluiten wij overeenkomsten met onze klanten af. Ten behoeve van het uitvoeren van deze overeenkomsten verwerken wij ook persoonsgegevens. Voor overeenkomsten en facturen worden de minimale wettelijke bewaartermijnen in acht genomen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Bluebird & Hawk B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bij besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Bluebird & Hawk B.V. bewaart namen en e-mailadressen ten behoeve van de hierboven beschreven doelen. Zodra iemand zich afmeldt, verwijderen wij direct alle persoonsgegevens. Voor persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst, maken wij met onze klanten specifieke afspraken over de bewaartermijn van de persoonsgegevens. En uiteraard verwijderen wij alle persoonsgegevens op verzoek van een betrokkene. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar contact@bluebirdandhawk.nl

Delen van persoonsgegevens met derden:

Bluebird & Hawk B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bluebird & Hawk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bluebird & Hawk B.V. gebruikt voor het uitvoeren van haar dienstverlening enkele cloud-diensten, zoals een dienst voor het versturen van haar nieuwsbrieven. Met deze cloud-diensten is hetzij een verwerkersovereenkomst afgesloten, hetzij zorgen wij op een andere wijze voor het waarborgen van uw privacy.

Bluebird & Hawk B.V. verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Bluebird & Hawk B.V. gebruikt een aantal cookies voor het beveiligen en optimaliseren van de werking van de website, echter niet voor marketing of andere doeleinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bluebird & Hawk B.V. En u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@bluebirdandhawk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of ID kaart), het paspoortnummer/ID-kaart nummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Na controle vernietigen wij deze kopie direct. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bluebird & Hawk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Bluebird & Hawk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via contact@bluebirdandhawk.nl. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit is te zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Encryptie: Al onze laptops zijn voorzien van versleuteling.